Back

EV Group Japan KK

Japan

Customer Support

EV Group Japan KK
Yokohama Business Park East Tower 1F
134, Godo-cho, Hodogaya-ku, Yokohama-shi
KANAGAWA, 240-0005, Japan
TEL: +81 45 348 0665
FAX: +81 45 348 0666

Customer Support Center Kyushu
EV Group Japan
Fukugin Hakata Building 10F
12-20 Kamikawabata-machi Hakata-ku Fukuoka, 812-0026, Japan
TEL: +81 92 292 2100
FAX: +81 92 292 2101
E-Mail: TechSupportJapan@EVGroup.com
How to find EV Group Japan

Mo-Fr: 9.00am-6.00pm UTC+9